Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_FD_ทัวร์พม่า อินเล - มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
MB_FD_ทัวร์พม่า อินเล - มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2562
สักการะพระมหามัยมุนี สวนผักลอยน้ำ พระบัวเข็ม
MB_PG_ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
MB_PG_ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤาภาคม - กันยายน 2562
ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง
MB_FD_ทัวร์พม่า หงสาวดี สีเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
MB_FD_ทัวร์พม่า หงสาวดี สีเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2562
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
MB_FD_หลงรักพุกาม 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
MB_FD_หลงรักพุกาม 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - กุมภาพันธ์
เจดีย์บูพญา เจดีย์สัพพัญญู สะพานไม้อูเบ็ง พระมหามัยมุนี
MB_PG_ มหัศจรรย์กินหรูอยู่ 5 ดาว 3 วัน  2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_PG_ มหัศจรรย์กินหรูอยู่ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - มกราคม 63
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
MB_SL_มหัจรรย์ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
MB_SL_มหัจรรย์ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 62
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์